Špedicija

  • Posredovanje pri uvozu i izvozu robe

  • Licencirani carinski agenti

  • Carinska garancija

  • ASV ISO9001 Certificate

Carinsko posredovanje - usluge špedicije

» Špedicija ASV Beograd pruža usluge carinskog posredovanja u uvozu i izvozu robe, kao i u svim drugim carinskim postupcima. Naše kancelarije se nalaze na četiri lokacije u Beogradu - odakle carinski agenti pokrivaju sve carinske ispostave na teritoriji grada i okoline, dok se ispostave u drugim mestima i na graničnim prelazima pokrivaju kroz mrežu partnera.

» Iskustvo i znanje naših licenciranih carinskih agenata obezbeđuje da se carinska procedura završava efikasno, u najkraćem mogućem roku i u skladu sa propisima, a savremeni informacioni sistem omogućava brz i efikasan rad. ASV Beograd raspolaže carinskim garancijama za sve carinske postupke, što pruža mogućnost da se roba u uvozu diže pre plaćanja uvoznih dažbina - što je posebno bitno kod hitnih i temperaturno osetljivih pošiljki lekova, da se roba smešta kod korisnika, privremeno uvozi ili sprovode postupci tranzita.

» Posebnu pažnju obraćamo na privremene uvoze i izvoze robe – prvenstveno opreme za sprovođenje kliničkih studija i naučnih ispitivanja, koja se nakon završetka upotrebe u Srbiji vraća ino-isporučiocima (EKG aparati i drugi dijagnostički uređaji, frižideri i zamrzivači za čuvanje lekova i uzoraka, laboratorijska oprema, računari i sl.). Naše odeljenje za privremene uvoze i izvoze vodi evidenciju odobrenih rokova i po potrebi ih produžava ili preduzima druge radnje u skladu sa propisima i željama komitenata. Ovim se komitenti i korisnici rasterećuju obaveza i isključuje se mogućnost probijanja odobrenih rokova.

» Za robu čiji uvoz odnosno izvoz podleže dozvolama, mišljenima i saglasnostima - kao što su lekovi i medicinska sredstva, farmaceutski i biološki uzorci, električna i elektronska oprema i aparati, pružamo usluge posredovanja kod pribavljanja ovih dokumentata, odnosno pripremu dokumentacije i apliciranje za odgovarajuće dozvole kod nadležnih organa i sertifikacionih tela.

» ASV Beograd poseduje ISO9001 sertifikat kvaliteta iz oblasti carinskog posredovanja i špedicije.

» Za više informacija o uslugama carinskog posredovanja - špedicije koje nudi ASV Beograd, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon 011 2650 881 ili e-mail.