Hladan lanac

  • Transport svih vrsta temperaturno osetljive robe

  • Materijal za pakovanje i održavanje temperature

  • Elektronski monitoring temperature u toku transporta

  • Najbrži transport do bilo koje destinacije u svetu

  • ASV ISO9001 Certificate

Temperaturno osetljive pošiljke

» Temperaturno osetljive pošiljke zahtevaju poseban način pakovanja i režim transporta – sa održavanjem hladnog lanca od momenta preuzimanja robe do trenutka isporuke primaocu.

» ASV Beograd ima mogućnost transporta svih vrsta temperaturno osetljive robe - od lekova, farmaceutskih uzoraka i standarda, preko dijagnostičkih – bioloških uzoraka ljudskog ili životinjskog porekla, do uzoraka prehrambenih proizvoda, po sistemu od vrata do vrata, u zemlji i inostranstvu, u svim temperaturnim opsezima:

  • Duboko smrznute pošiljke na -80 ºC (na suvom ledu)
  • Smrznute pošiljke na -20 ºC
  • Rashlađene pošiljke na +2 do +8 ºC
  • Kontrolisane ambijentalne pošiljke na +15 do +25 ºC
  • Pošiljke na telesnoj temperaturi

» Raspolažemo odgovarajućim materijalom za pakovanje i održavanje temperature – termalne kutije i kontejneri, suvi led, različite vrste gel pakova ("pingvina") za sve temperaturne opsege, stacionarni i mobilni frižideri, zamrzivači i grejači. Vrsta i način pakovanja se bira za svaku pošiljku pojedinačno u odnosu na količinu robe, zahtevanu temperaturu čuvanja, dužinu trajanja transporta i očekivanu spoljnu temperaturu u području izvršenja transporta.

» Za temperaturno osetljivu robu postoji mogućnost monitoringa temperature - uz pomoć elektronskih data logera koji beleže detaljne podatke o kretanju temperature od trenutka preuzimanja pošiljke do momenta isporuke primaocu.

» Za prevoz temperaturno osetljivih pošiljki koriste se vozila sa kontrolisanom temperaturom u tovarnom prostoru (hladnjače), atestirana za transport ove vrste robe. Pored rashladnih sistema, vozila su opremljena i Webasto uređajima za grejanje tovarnog prostora, što omogućava održavanje željene temperature robe koja se prevozi i u zimskim uslovima, bez obzira na spoljnu temperaturu.

» Transport temperaturno osetljivih lekova i medicinskih sredstava se vrši namenskim, posebno obeleženim vozilima, koja se koriste samo za ovu svrhu i ispunjavaju sve uslove predviđene domaćim zakonodavstvom, smernicama Dobre prakse u distribuciji lekova i međunarodnim standardima.

» Tokom procedure izvoznog, odnosno uvoznog carinjenja, temperaturno osetljive pošiljke skladištimo u magacinske prostore sa odgovarajućom kontrolisanom temperaturom, a kod duboko smrznutih pošiljki pratimo nivo suvog leda i po potrebi ga dopunjavamo.

» Rad sa temperaturno osetljvim pošiljkama se vrši po striktno utvrđenim standardnim operativnim procedurama preduzeća ASV Beograd, uz dokumentovanje svakog postupka, u skladu sa smernicama GDP, a naše osoblje je posebno obučeno za pakovanje, rukovanje i transport ove vrste robe, kako bi se obezbedilo besprekorno funkcionisanje hladnog lanca.

» Za više informacija o rešenjima koje ASV Beograd nudi za hladan lanac, odnosno transport temperaturno osetljive robe, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon 011 2650 881 ili e-mail.